اسلام‌هراسی: "ترس برای چه؟"

در‭ ‬مدارس‭ ‬آلمان‭ ‬درس‭ ‬دینی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬جداگانه برای دانش‌آموزانی از مذاهب مختلف برگزار می‌شود‭ ‬تا‭ ‬دانش آموزان ‬با‭ ‬دین‭ ‬خود‭ ‬آشنا‭ ‬‬شوند.‭ ‬اما‭ ‬بعضی‭ ‬معلمان‭ ‬به‭ ‬شاگردان‭ ‬مسیحی‭ ‬و‭ ‬مسلمان‭ ‬با‭ ‬هم و در یک کلاس‭ ‬درس‭ ‬می‭ ‬دهند

شاگردان‭ ‬کلاس‭ ‬سیزدهم‭ ‬مدرسه‭ ‬کافمن‭ ‬در‭ ‬هاگن‭ ‬هوئم‭ ‬لیمبورگ‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬درس‭ ‬دینی‭ ‬شرکت‭ ‬می کنند. ‬زنگ‭ ‬کلاس‭ ‬به‭ ‬صدا‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬و‭ ‬شاگردان‭ ‬در‭ ‬راهرو‭ ‬منتظر‭ ‬معلم‭ ‬شان‭ ‬هستند. امروز نوبت ‬درس مربوط به‭ ‬مذهب‭ ‬پروتستان ‬است. ‬شاگردان‭ ‬پیرو‭ ‬مذاهب‭ ‬مختلف‭ ‬مثل‭ ‬اسلام‭ ‬و آیین‭ ‬کاتولیک‭ ‬و‭ ‬پروتستان ‬هستند‭ ‬و ‬هفته‭ ‬ای‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬در این کلاس فرصت می‌یابند تا ‬درباره‭ ‬دین خود با هم‭ ‬صحبت‭ ‬کنند.  ‬

خانم‭ ‬هلن‭ ‬گرادتکه‭ ‬‬معلم‭ ‬و‭ ‬کشیش‭ ‬پروتستان ‬است‭ ‬و امروز بناست در مورد ‬برداشت های‭ ‬مسلمانان‭ ‬و‭ ‬مسیحی‭ ‬های‭ ‬از‭ ‬بهشت‭ ‬و‭ ‬دوزخ‭ ‬در کلاس گفتگو شود. ‬شاگردان‭ ‬به‭ ‬سخنان معلم ‬گوش‭ ‬می‭ ‬دهند. "‬آنا"‭ ‬درباره‭ ‬اینکه‭ ‬مسیحی‭ ‬ها‭ ‬قبلا‭ ‬چی‭ ‬برداشتی‭ ‬از‭ ‬قیامت‭ ‬داشتند‭ ‬توضیح‭ ‬می دهد‭ ‬و‭ ‬همکلاسی‭ ‬هایش‭ ‬با‭ ‬علاقه صحبتهای او را دنبال می‌کنند.‭ ‬هیچکس‭ ‬با‭ ‬تلفنش‭ ‬مشغول‭ ‬نیست. "‬مجاهد"‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬برداشت‭ ‬مسلمانان‭ ‬از‭ ‬روز‭ ‬قیامت‭ ‬توضیح‭ ‬بدهد. ‬او‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬‭ ‬طبق‭ ‬آيات ‬قرآن عیسی مسیح کسی است که‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬دجال‭ ‬مبارزه‭ ‬خواهد‭ ‬کرد. ‬همکلاسی‭ ‬های او‭ ‬تعجب‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬و او توضیح می‌دهد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬معلومات‭ ‬را‭ ‬نه‭ ‬از‭ ‬اینترنت‭ ‬بلکه‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬نماز‭ ‬مسجد‭ ‬کسب کرده ‬است. ‬او ‬با‭ ‬حوصله‭ ‬به‭ ‬سوالات‭ ‬بقیه‭ ‬شاگردان‭ ‬جواب‭ ‬می‭ ‬دهد. ‬

شاگردان‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬بحث‭ ‬روی‭ ‬موضوع‭ ‬دیگری‭ ‬می‭ ‬کنند‭: ‬چگونه‭ ‬میشود‭ ‬به‭ ‬بهشت‭ ‬رفت؟‬‭ ‬پاسکال‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬عقیده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬کلیسا‭ ‬رفتن‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬معیاری برای رفتن‭ ‬به‭ ‬بهشت‭ ‬‬باشد‭ ‬و‭ ‬بدین‭ ‬سبب نمی‌توان ‬کسی را‭ ‬مذهبی‭ ‬به شمار ‬آورد.‭ ‬‬اولیویا‭ ‬بر این ‬باور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مهمترین‭ ‬اصل‭ ‬دین‭ ‬داری‭ ‬این ست‭ ‬که‭ ‬انسان‭ ‬عقیده‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬زندگی‭ ‬بکار‭ ‬بگیرد. ‬مجاهد‭ ‬و‭" ‬دولانی"‭ ‬جمعه‭ ‬ها‭ ‬اگر تداخلی با برنامه‌های مدرسه پیش نیاید به‭ ‬مسجد‭ ‬می‭ ‬روند. ‬اما‭ ‬انیس‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬تا‭ ‬حالا‭ ‬هیچوقت‭ ‬به‭ ‬مسجد‭ ‬نرفته‭ ‬‬چون‭ ‬فکر می‌کند ‬ایمان‭ ‬‬مهمتر از به مسجد رفتن‭ ‬است.‭ ‬او‭ ‬قرآن‭ ‬می‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬توضیحات‭ ‬والدینش‭ ‬درباره‭ ‬اسلام‭ ‬برایش‭ ‬کافیست‭.‬

"سلینا" ‬دختر‭ ‬جوان‭ ‬دیگری‭ ‬توضیح‭ ‬می دهد قبل از آنکه بتواند تصمیمی در مورد دوزخ یا بهشت بگیرد اساسا‭ ‬‬شک‭ ‬دارد‭ ‬خدایی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬یا‭ ‬خیر‭. ‬او‭ ‬ادامه‭ ‬می‭ ‬دهد: "‬در‭ ‬واقع‭ ‬من‭ ‬مذهبی‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬می خواهم‭ ‬اعتقاد‭ ‬داشته‭ ‬باشم،‭ ‬اما‭ ‬آنقدر‭ ‬فجایع ‬اسفبار‭ ‬روی کره‭ ‬زمین‭ ‬اتفاق‭ ‬میافتد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬خودم‭ ‬فکر‭ ‬میکنم‭ ‬اگر‭ ‬واقعا‭ ‬خدای‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬چرا‭ ‬اجازه‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬دنیا‭ ‬بدین‭ ‬روال‭ ‬پیش‭ ‬برود؟".‭ ‬همه‭ ‬شاگردان‭ ‬بفکر‭ ‬فرومی روند‭.‬

Kaufmannschule
Mücahit, Anna, Dolunay, Pascale, Olivia, Arnis, Ellen Gradtke, René
Foto: Lena Ohm

بعد‭ ‬از‭ ‬جلسه‭ ‬درس‭ ‬معلم‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬سوال‭ ‬سلینا‭ ‬درباره‭ ‬موجودیت‭ ‬خدا‭ ‬نشان‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬تامل‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬ایمان‭ ‬است‭ ‬هر چند سلینا ‬دو‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬نیمی می‌شود‭ ‬که ‬به‭ ‬کلیسا‭ ‬نرفته‭ ‬است.‭ ‬خانم معلم‭  ‬پیش‭ ‬قضاوتی‭ ‬که می‌گوید‭ ‬جوانان‭ ‬هیچ‭ ‬علاقه‭ ‬ای‭ ‬به‭ ‬مسايل‭ ‬دینی‭ ‬ندارند‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬می‭ ‬کند.  ‬خانم‭ ‬الن‭ ‬گرادتکه‭ ‬می‌گوید:‭" ‬من‭ ‬سعی‭ ‬می کنم‭ ‬شاگردان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬فهم ‬بهتری‭ ‬از‭ ‬بقیه‭ ‬ادیان‭ ‬بهره‭ ‬مند‭ ‬کنم‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬آموزان‭ ‬‬علاقه زیادی‭ ‬به ‬این‭ ‬روش‭ ‬نشان می‌دهند"‭.‬

مجاهد‭ ‬ازعلاقه‭ ‬دیگران‭ ‬به‭ ‬دینش‭  ‬خوشنود است  ‬و‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬با‭ ‬کمال میل ‬درباره‭ ‬دینش‭ ‬حرف‭ ‬می‌زند ‬و‭ ‬برایش‭ ‬هیچ‭ ‬مشکلی‭ ‬نیست‭ ‬اگر ‬در‭ ‬کلاس‭ ‬یا به صورت خصوصی  ‬از‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬دینش‭ ‬سوال‭ ‬شود‭. ‬آنا‭ ‬می‭ ‬گوید‭ ‬حالا‭ ‬او‭ ‬می داند‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬دراسلام‭ ‬مذاهب‭ ‬زیادی‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬سنتهایی‭ ‬مانند‭ ‬حجاب‭ ‬زنان‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬بهتر‭ ‬قابل‭ ‬فهمند. ‬

مسلما‭ ‬دانش‌آموزان ‬دوستانشان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬دین آنها‭ ‬انتخاب‭ ‬نمی‭ ‬کنند‭ ‬اما‭ ‬آیا‭ ‬دوستان با هم در مورد عقاید مذهبی شان حرف می‌زنند؟‭  ‬الیویا‭ ‬میگوید: "‬گاهی‭ ‬پیش‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬دوست‭ ‬مسلمان‭ ‬خود‭ ‬می‭ ‬پرسم‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬ایام‭  ‬تعطیلات‭ ‬کریسمس‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬یا‭ ‬اینکه‭ ‬چرا‭ ‬روزه‭ ‬گرفتن‭ ‬اینقدر‭ ‬برایشان‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬معمولا‭ ‬ترجیع‭ ‬میدهیم‭ ‬در مورد ‬موضوعات‭ ‬دیگری‭ ‬صحبت‭  ‬کنیم‭.‬

پاسکال‭ ‬ادامه‭ ‬می دهد: "‬از‭ ‬زمان‭ ‬حملات‭ ‬پاریس‭ ‬بحث‭ ‬ها‭ ‬روی‭ ‬موضوع‭ ‬دین‭ ‬بالا‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭  ‬گاهی ‬حرفهای‭ ‬نادرستی در این مورد‭ ‬زده‭ ‬می شود. ‬جبهه‭ ‬گیری‭ ‬های‭ ‬شدیدی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬مسلمانان‭ ‬بوجود‭ ‬آمده‭ ‬اما‭ ‬چرا‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬مسلمانان‭ ‬بترسیم؟‭ ‬ما‭ ‬هر‭ ‬روز را با‭ ‬همکلاسی‭ ‬هایمان می‌گذرانیم. ‬کسی‭ ‬در‭ ‬کلاس‭ ‬بلند‭ ‬می‌گوید: "‬پیراهن‭ ‬دولانی‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬کافی‭ ‬جا‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬کمربند‭ ‬انفجاری‭ ‬دارد!" ‬همه‭ ‬می‭ ‬خندند‬؛‭ ‬حتی‭ ‬خود‭ ‬دولانی. ‬الویا می‌گوید: "‬ما‭ ‬خوب می دانیم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬‬حرفها‭ ‬بی‭ ‬ربط‭ ‬است". ‬رنه در ادامه حرف الویا می‌گوید: "‬بلی‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬ما‭ ‬می دانیم، ‬اما‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬اینجا‭ ‬افراد‭ ‬زیادی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬اینطور‭ ‬فکر‭ ‬نمی‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬حاضر هم‭ ‬نیستند‭ ‬برداشتشان‭ ‬را‭ ‬براحتی‭ ‬عوض‭ ‬کنند". ‬

لنا‭ ‬کریستینا‭ ‬اوهم