مقدمه

خوانندگان عزیز:

در‭ ‬سال ‬۲۰۱۵ ‬تعداد‭ ‬غیرمنتظره‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬وارد‭ ‬آلمان‭ ‬شدند. ‬بسیاری‭ ‬ازاین‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬فرار‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬یافتن‭ ‬زندگی‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬روشن‭ ‬به‭ ‬اینجا‭ ‬آمده‭ ‬اند،‭ ‬و‭ ‬تقریبا‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬اول‭ ‬زندگی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بسازند‭.‬

یک‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬کلیسای‭ ‬پروتستانِ‭ ‬آلمان،‭ ‬مجله‌ای‭ ‬با‭ ‬نام‭ "‬خوش‭ ‬آمدید‭" ‬برای‭ ‬شما‭ ‬پناهجویان‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬کردیم. ‬در‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬این‭ ‬کلیسا‭ ‬توضیح‭ ‬دادیم‭ ‬و‭ ‬همکارانمان‭ ‬در‭ ‬کلیسا‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬کمک‭ ‬می‌رسانند‭ ‬معرفی‭ ‬کردیم.‭ ‬بدلیل‭ ‬استقبال‭ ‬گرم‭ ‬مخاطبان‭ ‬از‭ ‬مجله،‭ ‬اکنون‭ ‬شماره‭ ‬دوم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬دیده‭ ‬ایم‭ ‬که‭ ‬اینبار‭ ‬بیشتر‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تجریه‭ ‬پناهجویان‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬اجتماع‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭.‬

مدرسه‭ ‬خبرنگاری‭ ‬کلیسای‭ ‬پروتستان‭ ‬در‭ ‬برلین‭ ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬از‭ ‬روزنامه‌نگارانی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬فارسی‭ ‬زبان‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬روزنامه‌نگارانی‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬ناچار‭ ‬وطن‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬رها‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اینجا‭ ‬پناه‭ ‬آورده‌اند‭.‬

امیدوار‭ ‬هستیم‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬نوشته‌هایشان‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬انگیزه‭ ‬بدهند؛‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬توانسته‌اند‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬کوتاهی‭ ‬وارد‭ ‬اجتماع‭ ‬شوند. ‬عبدالرحمن‭ ‬عُمرین‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬عضو‭ ‬یک‭ ‬گروه‭ ‬کُر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬جدید‭ ‬یافته‭ ‬است. (صفحه ۴ و ۵) ‬اما‭ ‬برای‭ ‬عبدالرحیم‭ ‬نقیب‭ ‬الله‭ ‬مسیر‭ ‬دشوار‭ ‬بود؛‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬با‭ ‬قدم‭ ‬گذاشتن‭ ‬روی‭ ‬یک‭ ‬مین ‬کنار‭ ‬جاده‌ای‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬پایش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داد،‭ ‬اما‭ ‬حالا‭ ‬در‭ ‬آلمان‭ ‬یک‭ ‬ورزشکار‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌آید. ‬نورالله‭ ‬رحمانی‭ ‬خبرنگار‭ ‬افغان‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬برلین‭ ‬ملاقات‭ ‬کرده‭ ‬است ‭.(۲۲و ۲۳ تاحفص )

در‭ ‬انتها‭ ‬مايلم‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬دعوت‭ ‬کنم‭ ‬در‭ ‬جشن‌های‭ ‬‮«‬روز‭ ‬کلیسا‮»‬‭ ‬در‭ ‬شهرهای‭ ‬برلین‭ ‬و‭ ‬ویتنبرگ‭ ‬شرکت‭ ‬کنند. ‬ویتنبرگ‭ ‬شهری‌ست‭ ‬که‭ ‬500‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬اصلاحات‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬تغیرات‭ ‬در‭ ‬ساختار‭ ‬کلیسا‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬این‭ ‬اصلاحات‭ ‬مذهبی‌ست‭ ‬که‭ ‬آزادی،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬یکدیگرپذیری‭ ‬و‭ ‬مدارا‭- ‬مواهبی‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بزرگ‭ ‬می‌داریم- ‬ گسترش‭ ‬یافتند. ‬شما‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬گرامی‭ ‬داشتن‭ ‬این‭ ‬مناسبت‭ ‬همراه‭ ‬شوید. ‬‭(۱۴ و ۱۵ تاحفص )

شروع‭ ‬خوبی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آلمان‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬آرزو‭ ‬داریم‭.‬

 

هانریش‭ ‬بدفورم‭ ‬اشتروم‭      ‬

اسقف‭ ‬ایالتی‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬کلیسای‭ ‬پروتستان‭ ‬آلمان

 

Heinrich Bedford-Strohm
Foto: Heikerost.com